Wyjeżdżając za granicę, na wakacje czy też w podróż, warto pamiętać o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Plastikowa karta bez zdjęcia, przypominająca kartę bankomatową, wydawana jest bezpłatnie przez NFZ osobom udającym się w celach przede wszystkim turystycznych do państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Dzięki posiadaniu EKUZ każdy polski obywatel uzyska w razie potrzeby pomoc medyczną poza granicami kraju w placówkach mających umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych oraz na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. W celu otrzymania EKUZ należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do NFZ wniosek o wydanie karty, który zamieszczony jest na stronach internetowych Funduszu i którym dysponują też placówki NFZ.

O wydanie EKUZ może starać się każdy, kto posiada ubezpieczenie w NFZ i wyjeżdża:
• w celach turystycznych,
• odwiedzić rodzinę lub znajomych,
• na studia,
• w związku z krótką podróżą służbową lub delegacją,
• do pracy za granicę (oddelegowany przez polskiego pracodawcę).

Prawo do otrzymania karty mają również członkowie rodzin i dzieci ubezpieczonych w NFZ. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Karta EKUZ obowiazuje przez:

a) 12 miesięcy od momentu wydania dla osób ubezpieczonych:
• zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
• pobierających rentę,
• studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
• członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
• kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat).

b) 60 miesięcy od momentu wydania dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

c) 6 miesięcy od momentu wydania dla osób nieubezpieczonych uprawnionych na podstawie przepisów krajowych.

d) 2 miesięcy od momentu wydania dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
PLANUJESZ WYJAZD LUB URLOP ZA GRANICĄ?
PAMIĘTAJ O KARCIE EKUZ
JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ ?
W celu otrzymania karty EKUZ należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do NFZ wniosek o wydanie karty, który zamieszczony jest na stronach internetowych Funduszu (link poniżej) i którym dysponują też placówki NFZ.
znajdziesz wniosek do pobrania (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym)
strona Narodowego Funduszu Zdrowia i informacje o EKUZ
Właściwie wypełniony i podpisany wniosek (przykład powyżej) możesz:

• zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ,
• wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
• wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
• złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.
Polecamy ten ostatni sposób wyrobienia karty EKUZ bezpośrednio w oddziale NFZ gdyż sprawy kart załatwiane są "od ręki".

Kartę możesz odebrać:
• osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ (polecamy), lub jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek
(link do wniosku poniżej),
• na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.

Za Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ nie pobiera opłat.
znajdziesz dane tele-adresowe oddziałów NFZ związane ze złożeniem wniosku
upoważnienie do odbioru karty EKUZ (należy uzupełnić) przez osobę trzecią
Jesteś na za granicą, nie najlepiej się czujesz lub potrzebujesz pomocy lekarza. Jak zrobić to w ramach karty EKUZ?

• sprawdź, czy usługa medyczna, której potrzebujesz, kwalifikuje się do tych udzielanych bezpłatnie (niezbędne informacje na ten temat znajdują się na stronie NFZ - link poniżej),
• udaj się do miejscowej placówki publicznej służby zdrowia (informacja na stronie NFZ lub podczas odbioru karty EKUZ poproś o ulotkę placówek medynych kraju do którego się wybierasz),
• podczas rejestracji okaż kartę EKUZ lekarzowi lub administracji placówki, możesz zostać poproszony o dowód tożsamości lub wykonanie kserokopii karty.

Karta EKUZ nie pokryje wszystkich kosztów, które poniesiesz podczas leczenia za granicą - nie obejmuje transportu powrotnego do kraju czy kosztów przewozu karetką. EKUZ nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróżnego.
Posługując się kartą EKUZ pamiętaj o zatrzymaniu opłaconych rachunków za leczenie. Tylko na ich podstawie otrzymasz refundację w Polsce.

Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa powyżej.
JAK UZYSKAĆ POMOC ZA GRANICĄ W RAMACH EKUZ ?
znajdziesz informacje nt. usług medycznych wykonywanych bezpłatnie w ramach EKUZ
sprawdzisz możliwości dodatkowego ubezpieczenia się
 
Twitter
Pinterest
Facebook
Współpraca
Instagram
Regulamin
Google+
YouTube
RSS
Newsletter
Kontakt
Oferta
O nas
Copyright help4travel.pl © 2016-2018. All rights reserved.